Toimialat

HeinemannvonKnorre
Rechtsanwälte

Luisenstraße 3
63067 Offenbach am Main
Tel: +49 69 - 26 494 - 800
Fax: +49 69 - 26 494 - 803
E-Mail:

Toimialat

Vuokraoikeus

Vuokraoikeus

Vuokraoikeudessa erilaiset käsitykset elämästä ja elämäntilanteista törmäävät toisiinsa. Täten riitaisuudet näissä asioissa ovat likimain tavanomaisia.

Kuluttajien vaatimukset ja tarpeet ovat erilaiset kuin yritysten tai ammatinharjoittajien tarpeet. Tilojen vuokraamisessa ammatilliseen käyttöön esiintyy erikoisuuksia asuinhuoneiston vuokraamiseen nähden. Yritysten käyttäessä huoneistoja eivät ne nauti samanlaisesta erityisestä suojasta kuin kuluttajan asemassa oleva.

Sekä kuluttajalle että yritykselle oikein toimiminen vuokraoikeudellisissa kysymyksissä on helpompaa asianajajan avustuksella. Jo yrityksen vuokratessa huoneiston on Saksassa ehdottoman kiellettyä ensin todentaa tehty vuokrasopimus ja sen jälkeen muuttaa sopimuksen ehtoja.

Neuvomme ja edustamme teitä kaikissa huoneen- ja maanvuokraoikeudellisissa asioissa niin tuomioistuimessa kuin sen ulkopuolellakin, olkoon kyse vuokrasopimusten laatimisesta, vuokran suuruudesta, vuokraesineen kunnosta tai vuokrasopimuksen päättämisestä.

Rikosoikeus

Rikosoikeus

Saadessanne haasteen tai kotiinne kohdistetun kotietsintäluvan taikka tullessanne pidätetyksi saattaa tilanteenne näyttää aluksi toivottomalta. Tärkeää on kuitenkin, ettette kommentoi syytettä tai asiaintilaa mitenkään, ennen kuin olette puhuneet asianajajan kanssa. Vaitiolo on lainmukainen oikeutenne.

Asianajaja Christian Heinemann, jolla on rikosasioista monivuotinen kokemus, toimii puolustusasianajajananne sekä kertoo teille mahdollisista rikosoikeudellisista riskeistä.

Työoikeus

Työoikeus

Tuemme teitä henkilöstökysymyksissä ja –päätöksissä ja työsopimusten solmimisissa sekä neuvoen että tarvittaessa myös oikeudenkäynneissä.

Saksalaisessa työoikeudessa oikeuskäytännöllä on hallitseva asema. Täten työsuhteen molemmat osapuolet saattavat löytää itsensä tilanteesta, jossa aiemmin voimassa olleilla säännöksillä ei enää olekaan merkitystä. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet muuttuvatkin jatkuvasti.

Suoritamme toimeksiantoja muun muassa seuraavilla työ- ja kauppasopimusoikeuden aloilla:

 • Työsopimusten laatiminen työntekijöille sekä johtajille
 • Kauppaedustaja- ja freelancer-sopimukset
 • Irtisanominen sekä irtisanomisliitäntäiset oikeudenkäynnit työtuomioistuimissa
 • Työtodistukset

Liikenneoikeus

Liikenneoikeus

Eräs erityisosaamisalueemme on liikenneonnettomuuksien oikeudellisten seuraamusten nopea ja tehokas hoitaminen. Sen lisäksi neuvomme ja edustamme teitä myös muissa liikenneoikeudellisissa asioissa.

Erityisosaamisalueemme liikenneoikeudessa ovat:

 • Liikenneonnettomuuksien hoitaminen
 • Vahingonkorvausten sekä kivusta ja särystä johtuvien korvausten vaatiminen
 • Vakuutukset ja takuu autokaupoissa
 • Liikennerikkomukset (esim. punaisia päin ajaminen)
 • Liikennerikokset (esimerkiksi rattijuopumus, ajaminen ilman ajolupaa)
 • Saksalaiseen lääketieteellis-psykologiseen tutkimukseen (MPU) liittyvät oikeudelliset asiat

Yleinen sopimusoikeus

Yleinen sopimusoikeus

Laadimme teille sopimuksia tarpeidenne mukaisesti sekä neuvomme toimimisessa jo solmittujen sopimusten puitteissa.

Erityisosaamisalueitamme tällä alalla ovat:

 • Sopimusten laatiminen
 • Sopimusten päättäminen, mahdollisesti prosessin läpi vieminen sopimuskumppanin kanssa
 • Vahingonkorvausvaatimukset ja niihin vastaaminen

Autamme analysoimaan ongelmanne oikeudellisesti sekä esitämme vähintään yhden toimenpide-ehdotuksen ongelman saamiseksi hallintaan ja – ideaalitilanteessa – sen ratkaisemiseksi. Yleisessä sopimusoikeudessa pätee vanha sääntö; mitä nopeammin tulipalo sammutetaan, sitä vähäisempiä vahingot ovat.

Yksityinen kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Yksityinen kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Avustamme teitä kaikissa rakentamisoikeuteen liittyvissä asioissa, niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin. Meillä on monivuotinen kokemus Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä.

Erityisosaamisalueitamme ovat:

 • Neuvonta kiinteistöä ostaessa tai myytäessä
 • Oikeudellinen neuvonta rakentamisoikeudellisissa kysymyksissä ostajille, rakennuttajille, rakentajille, arkkitehdeille sekä rakennusalan yrityksille: Puutteet, viat jne.
 • Palkkio- ja vahingonkorvausvaatimusten vaatiminen tuomioistuimessa tai vaihtoehtoisin riidanratkaisumenetelmin
 • Arkkitehti-, rakennuttaja- ja rakentajasopimusten laatiminen, sopimusneuvottelut sekä sopimusten irtisanominen

Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus

Kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus

Kansainvälisessä perheoikeudessa huomiota on erityisesti kiinnitettävä siihen, että avio-omaisuutta sekä lasten huoltoa koskevat säännökset poikkeavat Euroopan sisälläkin toisistaan huomattavasti. Täten kansainvälisissä avioliitoissa sekä avioero- että perintötapauksissa tulee ottaa huomioon useamman valtion laki. Esimerkiksi avioerotapauksissa on selvitettävä, kummassa maassa avioeroa on haettava.

Erityisosaamisalueitamme perheoikeudessa ovat:

 • Avioerot, aivan erityisesti Suomea ja Saksaa koskevat
 • Avioehtosopimusten laatiminen ja virallisten todistusten hankkiminen
 • Aviopuolisoiden ja lasten elatusapukanteet

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa useilla perintöoikeudellisilla tapauksilla on kansainvälisiä liittymiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi perinnönjättäjän ja –saajien asuminen eri valtioissa ja osan perinnöstä sijainti ulkomailla.

Lisäongelmia perinnönsaannissa ulkomailta aiheuttaa säännöllisesti molempien kyseessä olevien valtioiden verotus. Oikea-aikaisella verosuunnittelulla voidaan maksettavien verojen määrä minimoida. Erityinen painoarvo on omaisuuden luovuttamisella elinaikana sekä testamentin tekemisellä.

Erityisosaamisalueitamme perintöoikeudessa ovat:

 • Perintöverosuunnittelu ja siihen liittyvät, omaisuutta koskevat oikeustoimet
 • Testamenttien laatiminen kansallisissa ja kansainvälisissä tapauksissa
 • Perintöjärjestelyt Saksassa ja Suomessa
 • Kansalliset ja kansainväliset perintöriidat
 • Hoitotestamentit

Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeus

Kilpailuoikeus ja immateriaalioikeus

Neuvomme teitä tavaramerkkioikeudellisissa, tekijänoikeudellisissa sekä kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä. Sen lisäksi toimimme kokeneiden kansainvälisesti toimivien patenttiasiamiesten kanssa yhteistyössä, mikäli asia sitä edellyttää.

Toimintamme ydinaluetta tällä alalla ovat muut kuin tekniset immateriaalioikeudet, l. tavaramerkit, toiminimioikeus ja mallioikeudet.

Mikäli oikeuksianne on loukattu tai teihin kohdistetaan vaatimuksia, suosittelemme oikeudellisen avun hankkimista ensi tilassa.

Vastuuhenkilönä toimii asianajaja Christian Heinemann.

Kansainvälinen kauppa- ja yhtiöoikeus

Kansainvälinen kauppa- ja yhtiöoikeus

Keskeinen osa toimintaamme on paikallisten ja pohjoismaisten yritysten neuvonta niiden Saksan-liiketoiminnassa. Toimimme pk-yritysten ”ulkoistettuna lakiasiainosastona” käyttäen hyväksemme tuntemustamme sekä saksalaisesta että pohjoismaisesta yrityskulttuurista. Vero-oikeudelliset asiat hoidamme yhteistyössä kansainvälisiin asioihin erikoistuneiden veroneuvojien kanssa.